La necessitat d’un programa Compliance per a les empreses

L’any 2010 es va modificar el Codi Penal amb la reforma de la llei 5/2010. Amb aquesta modificació, desapareix el principi que les societats no poden delinquir, ja que s’estableix que les persones jurídiques, les societats mercantils, les associacions, les cooperatives i les fundacions seran penalment responsables dels delictes comesos pels seus representants legals, directius i treballadors.  

Els empleats, directius i representants legals d’una empresa que cometin determinats delictes també poden transferir la responsabilitat penal als administradors de les persones jurídiques, per omissió de les seves obligacions de supervisió, vigilància i control. És a dir, les empreses poden veure’s en l’obligació de fer front a importants penes pel fet de no haver previngut el delicte comès pels seus treballadors.  

No obstant això, el Codi Penal estableix que la persona jurídica (l’empresa) quedarà exempta o pot ser motiu d’atenuació d’aquesta responsabilitat penal si l’òrgan d’administració ha adoptat amb eficàcia, i abans de la comissió del delicte, models de gestió que incloguin mesures de vigilància idònies que previnguin el delicte. Aquests models de gestió reben el nom de “compliance plan”, o plans de compliment.  

Històricament, el Compliance va tenir el seu naixement als Estats Units d’Amèrica, durant els anys 70 i 80 després dels grans escàndols del Watergate. L’Estat era conscient que mancava de capacitat de prevenció penal dins de les empreses i de capacitat de control d’aquestes per part de l’Estat. Arran d’això, per a donar solució a aquesta situació i promoure la cultura d’autovigilància a les mateixes empreses, es va idear un sistema basat en una simple compensació a la intervenció penal i, per tant, si les empreses realitzaven un pla de prevenció eficaç, les autoritats podien arribar a eximir de responsabilitat penal a les empreses. 

Per què és necessari un pla de compliment? 

Tal com hem explicat, els plans de compliment serveixen perquè l’empresa quedi exempta dels possibles delictes que cometin els seus treballadors, de manera que podria arribar a no haver de fer front a cap pena, sanció o multa derivada d’aquests. A més a més, en tenir un pla de compliment, la reputació de les empreses no es veu afectada negativament.   

Un pla de compliment té diversos objectius. D’una banda, serveix per a que l’empresa es protegeixi de possibles sancions, assisteix a la cúpula directiva en la prevenció d’actes delictius i, en cas que s’hagin comès, els tracta ràpidament. D’altra banda, demostra el compromís de l’empresa amb els seus valors. La contribució a la consolidació de principis d’ètica i conducta és un valor afegit, ja que reforça la reputació de l’empresa, la seva credibilitat i consolida la seva cultura de la legalitat i bones pràctiques.  

El fet de no tenir un programa de compliment suposa, automàticament, que l’empresa i l’administrador i alts càrrecs assumeixen el risc d’haver de respondre legalment pels delictes que puguin cometre els seus empleats, responsables o directius.  

Com s’elabora un pla Compliance per a start-ups? 

La diferència principal entre el Compliance per a pimes i el Compliance per a start-ups és la funció del Compliance Officer, que és un òrgan amb autonomia i iniciativa per a controlar el compliment, pot ser assumit directament per l’òrgan d’administració, que en molts casos serà el d’administrador únic. 

Ara bé, per a poder gaudir d’aquesta simplificació en el pla de compliment és necessari que la persona jurídica tingui la consideració de “persona jurídica de petites dimensions”. Això pot reduir el cost econòmic i administratiu a l’hora d’implantar un Pla Compliance per part de petites i mitjanes empreses, així com per start-ups i noves societats que inicien la seva activitat.

Els plans de compliment són més una necessitat i un deure professional, que no pas una obligació 

No obstant això, per tal d’implementar-ne un, s’ha de contactar amb experts legals que assessorin en la seva elaboració tenint en compte totes les necessitats i valors de l’empresa.  

Per cultura empresarial, el Grup La Mútua dels Enginyers fa anys que compta amb un Model de Prevenció de Delictes. A banda, ofereix als seus clients la possibilitat d’accedir a un servei d’implementació a mida del model de Prevenció de Delictes i ofereix fórmules de transferència de risc per tal de protegir a les empreses, als seus directius i alts càrrecs, així com a autònoms.