Assegurança de Responsabilitat Civil Professional 2021

Què és la Responsabilitat Civil?

Segons l’article 1.902 del Codi Civil la responsabilitat civil extracontractual és aquella que correspon a una persona pels danys causats a una tercera persona en conseqüència d’una acció o d’una omissió culposa o negligent en l’exercici de la seva activitat, és a dir: és l’obligació que té una persona de reparar (monetàriament, rescabalant o compensant) qualsevol pèrdua, mal o minvament causat a una tercera persona per culpa d’una negligència o error en desenvolupar la seva activitat.

Què és una assegurança de Responsabilitat Civil Professional?

Una assegurança de Responsabilitat Civil Professional és aquella assegurança que té com a objectiu fer front als danys personals, materials i conseqüencials (així com als possibles perjudicis que es puguin derivar) que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, un professional hagi pogut causar al seu client o a un tercer durant l’exercici de la seva professió.

Professionals com arquitectes, enginyers, advocats i/o metges contracten les pòlisses d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional per a tenir un sistema de protecció enfront d’aquells riscos existents en la seva professió i poder així fer front a aquelles reclamacions que poguessin rebre.

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
L’assegurança de responsabilitat civil professional cobreix reclamacions en les quals la persona assegurada és civilment responsable pels danys corporals o danys materials entre altres.

Què cobreix una assegurança de Responsabilitat Civil Professional?

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional cobreix reclamacions en les quals la persona assegurada és civilment responsable pels danys corporals o danys materials entre altres. També dóna cobertura als perjudicis conseqüencials d’aquests i als danys patrimonials primaris ocasionats involuntàriament a tercers a conseqüència d’actes negligents, errors o omissions professionals que es derivin de l’exercici de la professió.

Quins tipus de modalitats de Responsabilitat Civil Professional existeixen?

Existeixen dues modalitats d’assegurar la Responsabilitat Civil Professional:

Responsabilitat Civil Professional per activitat: Aquesta modalitat té per objectiu donar cobertura a la persona assegurada enfront de les conseqüències econòmiques que pugui implicar la imputació de responsabilitat civil per causa de danys personals o materials, o bé perjudicis que puguin patir terceres persones a conseqüència de la seva activitat professional, ja sigui en nom propi o per compte d’una societat. En aquesta modalitat s’assegura tota l’activitat compresa en la professió i declarada en el qüestionari i renovant cada any l’assegurança.

Responsabilitat Civil Professional per obra: En aquesta modalitat d’assegurança de responsabilitat civil professional, es contempla la cobertura de Responsabilitat Civil Professional, però per a una obra o projecte en concret, de manera única i exclusiva, independentment de la resta de treballs o obres. Cobreix la Responsabilitat Civil Professional per a una única obra o actuació tècnica que, per les seves característiques, requereix o fa necessària assegurar-la en una pòlissa a part.

Quant costa una assegurança de Responsabilitat Civil Professional?

El preu de l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional depèn de diversos factors, entre els quals destaquen:

Capital de responsabilitat cobert: El preu de l’assegurança varia en funció del capital cobert, que pot anar des dels 150.000€ fins als 2.000.000€ o més de capital assegurat.

Professió: L’assegurança de responsabilitat civil professional d’un metge o enginyer és habitualment més elevada que el d’un mediador d’assegurances o un consultor de màrqueting, ja que habitualment els danys i l’import, davant una possible reclamació, sol ser major en el cas dels primers professionals.

Altres cobertures addicionals: El preu de l’assegurança es pot veure incrementat si la pòlissa inclou altres cobertures més enllà de la pròpia Responsabilitat Civil.

La Responsabilitat Civil Professional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

https://www.serpreco.com/ca/particulars/forms/show/questionari_rc

Conscients de la importància dels riscos als quals s’exposen els enginyers en comparació amb altres professions, els enginyers industrials de Catalunya gaudeixen de la cobertura del seu patrimoni, mitjançant pòlisses d’assegurances, des de l’any 1974.

Durant tot aquest temps l’entorn social ha anat canviant, per la qual cosa les cobertures de la pòlissa s’han adequat a les necessitats de cada moment.

A Serpreco, la corredoria dels enginyers, comptem amb assegurances de Responsabilitat Civil Professional i Responsabilitat Civil Professional per obra per a fer front a aquelles reclamacions que els assegurats poguessin rebre en el desenvolupament de la seva activitat professional.

Si t’agradaria obtenir més informació sobre les nostres assegurances de Responsabilitat Civil Professional o tens algun dubte sobre aquesta mena d’assegurança, estarem encantats d’atendre’t i estudiar el teu cas per a oferir-te una solució personalitzada.

Estarem encantats d’ajudar-te

Si necessites qualsevol informació o tens qualsevol dubte, només has d’omplir el següent formulari:Treballem amb companyies asseguradores de primera línia i tractem cada cas de manera individual. Estarem encantats d’atendre’t i veure les millors opcions per a tu o per a la teva empresa.

A Serpreco t’escoltem per a proposar els millors productes o serveis que necessitis sense anteposar el lucre econòmic.

Ens esforcem dia a dia per a aportar valor i oferir les solucions més adequades i avançades a cada necessitat, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació.